O nas

Historia zespołu sięga roku 1921, kiedy to w nowo konsekrowanym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego zaczął się zawiązywać amatorski ruch śpiewaczy dla uświetnienia uroczystości parafialnych. Kronika Chóru w następujący sposób przedstawia owe wydarzenia: w 1922 z inicjatywy nowego proboszcza Pawła Kurowskiego rozpoczęto formowanie grupy śpiewaczej, której zadaniem było śpiewanie „na głosy” podczas ważniejszych uroczystości.

Pierwsze formalne zebranie odbyło się w dniu Patronki Muzyki Kościelnej 22 listopada 1923 roku. Chór otrzymał nazwę „Kółko Św. Cecylii w Rumi”, a kuratorem został wybrany ówczesny proboszcz ks. Paweł Kurowski. Kółko śpiewacze rozwijało się, raz w miesiącu odbywały się zebrania plenarne, a w dzień Św. Cecylii –Walne Zebrania połączone z wieczorkiem towarzyskim. Latem urządzano wycieczki, a w miejscowościach docelowych chór występował w kościołach z repertuarem muzyki sakralnej. W 1930 roku patronat nad chórem przejął pierwszy kuratus Zagórza Ks. Franciszek Kirstein. Dzięki jego działalności zespół znacznie się powiększył, gdyż chodząc po kolędzie werbował nowych członków. Począwszy od roku 1931 rozpoczęto w sali pana Szymańskiego w Rumi uroczyste akademie oraz koncerty kolęd, a w 1932 zorganizowano udany wieczór pieśni Stanisława Moniuszki. Poza tym odbywały się dość często wieczorki towarzyskie i taneczne w celach dochodowych, gdyż wszystkie wydatki związane z prowadzeniem śpiewu pokrywano z własnych funduszy chóru. Dla oszczędności, członkowie chóru sami przepisywali nuty na poszczególne głosy.

Chór Św. Cecylii – wspólna wycieczka do lasu.

W tym czasie chór miał dwóch dyrygentów- pan L. Burandt (organista) do występów w kościele, oraz pan. Maciejewski (nauczyciel śpiewu z miejscowej szkoły) do występów poza terenem, z repertuarem świeckim. W latach 1933-1937 stanowisko organisty i dyrygenta sprawował Leon Stankowski. W tym okresie znacząco wzrosła ilość występów (regularne akademie w Sali pana A. Radtkego w Rumi – późniejsze Kino Aurora), oraz nastąpiła reorganizacja i zmiana nazwy na „Chór Św. Cecylii Rumia”. Wtedy też zespół przystąpił do „Związków Chórów Śpiewaczych” w Wejherowie. W 1937 roku do pomocy w prowadzeniu chóru stanął ks. Alojzy Knitter, który stawiał wysokie wymagania, wprowadził ścisłą dyscyplinę, a okres jego działalności był bardzo wydajny.

Chór Św. Cecylii – Boże Ciało 1939 rok.

Okres wojny i okupacji:

Rok 1939 to okres bardzo trudny dla chóru, pod koniec października Ks. Alojzy Knitter został aresztowany, a następnie wraz z innymi duchownymi działającymi na tym terenie rozstrzelany w Lasach Piaśnickich. Dyrygent Stankowski musiał uciekać i ukrywać się przed gestapo, aż do roku 1945. Zanosiło się na to, iż chór zupełnie się rozpadnie, ale dzięki staraniom Ks. Alojzego Jungblutha (od 1943 oficjalnie nowy administrator rumskiej parafii) na organach zaczęli grywać niemieccy żołnierze ze stacjonujących w Rumi jednostek wojskowych. Pierwszym z nich był student teologii Josef Sporer , kolejnym Reuter (zginął jako lotnik). Do chóru Św. Cecylii dołączyli wówczas śpiewacy z dwóch innych chórów: męskiego „Dzwonu Kaszubskiego” (założony w 1938) oraz „Auxilium” (obecnie „ Lira”). Chór liczący wówczas około 50 członków śpiewał początkowo tylko w języku niemieckim. Z tego okresu zachowały się w bibliotece chóru niemieckie kolędy, msza niemiecka na głosy, oraz utwór Ludwiga van Beethovena „Die Himmel ruhmen”.

Dyrygent Sporer – pierwszy z dyrygentów żołnierzy w okresie okupacji.

Ostatni dyrygent – żołnierz, to pilot niemiecki Bartomiej Neumaier, który był biegłym muzykiem i bardzo dobrym dyrygentem. Za jego działalności chór częściowo przeszedł na utwory w języku łacińskim. Próby odbywały się z organami przy słabym oświetleniu ze względu na obowiązujące zaciemnienie, a dyrygent często bez przepustki wykradał się opłotkami z koszar do kościoła, co groziło groźnymi konsekwencjami. Mimo trudnych warunków wojennych zdołano zorganizować kilka wycieczek, jedną nawet do Swarzewa, gdzie chór odśpiewał mszę łacińską „Sexta Pastoralis”.

Wycieczka do Swarzewa, Lato 1943 roku, drugi z lewej (w niemieckim mundurze) dyrygent Neumaier.

Po zakończeniu wojny powrócił do Rumi organista i dyrygent Leon Stankowski i rozpoczął przygotowania chóru do pierwszej po wojnie procesji Bożego Ciała. Pierwszy salezjański proboszcz ks. Ludwik Warnecki nie tylko bardzo interesował się rozwojem zespołu, ale także sam często prowadził próby chóru. Za jego namową chór został zorganizowany ściśle przy kościele bez powiązania z organizacjami świeckimi PRL-u.

Chór Św. Cecylii za czasów ks. Ludwika Warneckiego (w pierwszym rzędzie w środku)

Kolejna znacząca postać w historii chóru to organista i dyrygent Roman Koźlinka. W krótkim czasie udało mu się wyćwiczyć dużo nowych utworów, najwięcej kolęd. Były to utwory takich kompozytorów jak Nowowiejski, Rączkowski, Chlondowski, Flasza i inni. Były też pieśni żałobne, z którymi chór występował przez kilka lat w czasie procesji na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych. Oprócz pieśni religijnych były także utwory świeckie. Polonez Fryderyka Chopina w opracowaniu na chór oraz Walc Johanna Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”. Ten ostatni przy współudziale orkiestry wykonano w MDK w Rumi podczas obchodów 25-lecia chóru „Dzwon Kaszubski”.

Rok 1963 Chór i orkiestra z ks. Tytusem Robakowskim ( dyrygent pomocniczy 1960-1964)

W lutym 1965 roku opiekę dyrygencką nad chórem przejmuje ks. Henryk Zieniewicz. Próby odbywały się początkowo w kruchcie kościoła, gdzie wówczas z braku lokalu urządzono prowizoryczną salkę katechetyczną, a później w salce obok zakrystii. Nauka odbywała się przy pianinie. Z okresu jego kadencji kronika podaje przeszło sześćdziesiąt nowych utworów 1-4 głosowych, które chór miał w repertuarze. Chór występował publicznie prawie w każdą niedzielę.

Wielkanoc 1969 roku ( trzecia z lewej to obecna prezes Teresa Kaleta)

Rok 1973 to Złoty Jubileusz Chóru Św. Cecylii, z tej okazji został zorganizowany uroczysty koncert, którym dyrygował ks. Stanisław Stachów, a ks. Antoni Walder wygłosił obszerny referat na temat „Dorobek kulturalny i religijny Chóru Św. Cecylii z racji 50-lecia istnienia” Autor na ostatnich stronach referatu tak oto podsumowuje działalność chóru:

W czasie okupacji członkowie chóru instynktownie czuli, co czynić należy, aby możliwymi jeszcze środkami ratować dorobek minionych lat, dorobek religijny, kulturalny i narodowy, starając się trzymać zgodnie ze słowami Hymnu Kaszubskiego:

Nigdy do zguby

Nie przyjdą Kaszuby.

Marsz, marsz za wrogiem,

My trzymamy z Bogiem”.

Właśnie tym „trzymaniu z Bogiem” lud rumski widział ratunek dla siebie i swoich dzieci, dla swej wiary i ducha narodowego, aby przetrwać do lepszych czasów.(…)Hymn Kaszubski należałoby nadal śpiewać ze względu na zdrowe ziarno w nim zawarte, ziarno wiary i ducha narodowego:

Polska wiara

Polska mowa

Nigdy nie zaginie”

Program Akademii Jubileuszowej z racji 50-lecia Chóru Św. Cecylii

Gratulacje od ks. Stanisława Ormińskiego

Kolejne lata działalności chóru to kolejni dyrygenci, liczne koncerty, nie tylko muzyki sakralnej, ale także muzyki patriotycznej, ludowej, czy nawet żołnierskiej.

Rok 1994, pierwsze profesjonalne nagranie repertuaru chóru.

dyr. Wojciech Grudnowski

Chór śpiewał we Włoszech, Watykanie, Niemczech (Bawaria). Kilkakrotnie odwiedzał rodaków na Litwie (1999, 2002), a w 2009 r. koncertował na Ukrainie darując tamtejszej Polonii „odrobinę kraju ojczystego” w postaci polskich pieśni.

Święciany rok 2002 dyr. Marek Dołkowski

W 2002 roku kierownictwo muzyczne obejmuje Krzysztof Brzozowski, w tym czasie następuje znaczące „wyjście” chóru poza obszar parafii i Rumi. Od tego czasu chór rokrocznie we współpracy z UM i MDK w Rumi występuje z koncertem pieśni patriotycznych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości oraz bierze udział w licznych festiwalach i przeglądach zespołów muzycznych, także o randze konkursu, na których niejednokrotnie uzyskuje wysoką notę u słuchaczy i organizatorów. W marcu 2010 r. chór zdobywa najwyższe laury „Grand Prix” na IV Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie, a w czerwcu 2012 III nagrodę i „Brązową Wstęgę Solczy” na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Salcininkai- Ejszyszki na Litwie.

Jubileusz 80- lecia w środku gość z Rzymu, Radca Generalny Albert van Hecke

W 2008 roku z inicjatywy dyrygenta i zarządu następuje reorganizacja chóru, Walne Zebranie uchwala Statut Stowarzyszenia i pod nazwą „Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia” uzyskuje status organizacji pozarządowej, a następnie Organizacji Pożytku Publicznego. W tym czasie już we współpracy z Gminą Rumia koncertuje w szpitalach, domach kultury, jak i w innych tego typu placówkach działających na terenie Rumi i województwa pomorskiego, ubogacając tym samym święta kościelne oraz państwowe. W roku 2009 Stowarzyszenie wraz z Gminą Miasta Rumia, Miejskim Domem Kultury i Szkołą Podstawową nr 1 jest organizatorem I Festiwalu Pieśni Maryjnych, z racji budowy pomnika Jana Pawła II w Rumi. Wyrazem pomyślnej realizacji projektu było bardzo duże zainteresowanie owym wydarzeniem zarówno mieszkańców Rumi, jak i pomorskich środowisk muzycznych. W roku 2013 miała miejsce V edycja Festiwalu, na którym wystąpili także goście z Bawarii (Niemcy). Chór dokonuje szeregu nagrań DVD, oraz wydaje dwie płyty CD, na których znalazły się m.in. utwory kompozytorów tworzących na pomorzu, a także pieśni o tematyce bożonarodzeniowej.

Okładka płyty CD „ Gloria in excelsis Deo” dyr. Krzysztof Brzozowski

Chór jako Stowarzyszenie bierze aktywny udział w pracach związanych z rozwojem Rumi. Uczestniczy w spotkaniach i konsultacjach społecznych. W roku 2009 zgłasza się do udziału w projekcie „Rewitalizacja obszaru północno-wschodniej Rumi – szansą na poprawę życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności społeczno – ekonomicznej” i podpisuje umowę partnerską z Gminą Miasta Rumi.

Co roku Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia podpisuje umowy z Urzędem Miasta Rumi w zakresie upowszechniania kultury muzycznej:

2010 – „Promocja miasta poprzez organizację Rumskich Obchodów Roku Chopinowskiego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora oraz udział zespołu w trasie koncertowej po Polsce.”

2011 – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Krzewienie i kształtowanie sztuki wokalnej, w tym organizacja koncertu jubileuszowego z okazji 100 rocznicy urodzin salezjańskich kompozytorów tworzących na Pomorzu, ks. Stanisława Ormińskiego i ks. Michała Winiarza”.

– projekt „100 chórzystów na 100 lecie Roty”

2012 – „Krzewienie sztuki wokalnej – Śpiewajmy razem”

2013 – „Koncert muzyki XX i XXI wieku, w ramach Roku Witolda Lutosławskiego z racji 100 rocznicy urodzin kompozytora oraz 80 -tych urodzin Krzysztofa Pendereckiego.”

Na temat chóru i jego wpływu na kształtowanie się ruchu śpiewaczego w Rumi powstały także liczne publikacje m.in. „Chór Św. Cecylii i jego rola kulturotwórcza na terenie Rumi”. Chór za swoją długoletnią działalność otrzymał medal „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Wręczenie odbyło się na uroczystej sesji 28 września 2012 w Starostwie Powiatowym z rąk Starosty Józefa Reszke.